[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 04/04: I18n: Update translation sq (96%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 23 18:31:23 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit 1c2f39b9b9e66e1e44efeeb52451c577b6398a8a
Author: Besnik <besnik at programeshqip.org>
Date:  Sat Feb 23 18:31:18 2019 +0100

  I18n: Update translation sq (96%).
  
  382 translated messages, 13 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 201 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 103 insertions(+), 98 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 85b41a2..72c7ef2 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -5,12 +5,13 @@
 # Translators:
 # Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2007
 # Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2007
+# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2019
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-26 18:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-18 15:53+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-23 00:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 12:12+0000\n"
 "Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -409,101 +410,101 @@ msgstr "Mundësia \"--zoom\" lyp përcaktimin e shkallës së zoom-it (%d ... %d
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Mundësi e panjohur \"%s\""
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "All Files"
 msgstr "Tërë Kartelat"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:486
 msgid "Image Files"
 msgstr "Kartela Figurë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Ngarko Paracaktime…"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1153
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2161
+#: ../terminal/terminal-screen.c:445 ../terminal/terminal-screen.c:829
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2202
 msgid "Untitled"
 msgstr "Pa titull"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:718
+#: ../terminal/terminal-screen.c:730
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "S’arrihet të përcaktohet shell juaji për hyrje."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1403
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Rinise"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1409
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Procesi pjellë përfundoi normalisht, me gjendjen %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1411
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Procesi pjellë u ndërpre nga sinjali %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1413
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Procesi pjellë u ndërpre."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:890
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1419 ../terminal/terminal-window.c:890
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "Mos _më pyet sërish"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1829
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1866
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1781 ../terminal/terminal-screen.c:1865
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1903
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "S’u arrit të ekzekutohej pjella"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2506
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2547
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Mbylle këtë skedë"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2559
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2600
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "S’u arrit të caktohej kodimi %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:90
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:92
 msgid "Find"
 msgstr "Gjej"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:96
 msgid "_Close"
 msgstr "_Mbylle"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:97
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:100
 msgid "_Previous"
 msgstr "Të _mëparshmen"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:101
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:104
 msgid "_Next"
 msgstr "_Pasuesen"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:111
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:121
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Kërko për:"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:124
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
 msgid "C_ase sensitive"
 msgstr "_Siç është shkruar"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:129
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
 msgid "Match as _regular expression"
 msgstr "Përputhje si shprehje të _rregullt"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:144
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Përputhje vetëm me _krejt fjalën"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:149
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Mbështille"
 
@@ -837,7 +838,7 @@ msgstr "Caktoni _Kodim"
 msgid "Warning"
 msgstr "Kujdes"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2363
+#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuloje"
 
@@ -918,19 +919,19 @@ msgstr "Mbylle"
 msgid "Choose title color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë titulli"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2280
+#: ../terminal/terminal-window.c:2325
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "U dështua në krijim shprehjeje të rregullt"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2360
+#: ../terminal/terminal-window.c:2366
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Ruani lëndë…"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2364
+#: ../terminal/terminal-window.c:2370
 msgid "_Save"
 msgstr "_Ruaje"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2401
+#: ../terminal/terminal-window.c:2407
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "S’u arrit të ruhej lëndë terminali"
 
@@ -1449,161 +1450,165 @@ msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë veprimtarie skede"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+msgid "_Use system theme colors for text and background"
+msgstr "_Përdor ngjyra teme sistemi për tekst dhe sfond"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Ndryshoje ngjyrën e sfondit për çdo skedë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Ngjyra kuturu bazohet te ngjyra e përzgjedhur për sfondin, duke ruajtur të njëjtin dnriçim. "
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "General"
 msgstr "Të përgjithshme"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Ngjyrë teksti për të tr_asha:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Aktivizojeni këtë mundësi për të caktua një ngjyrë vetjake për shkronja me të trasha. Në qoftë e çaktivizuar, do të përdoret ngjyra e tekstit."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë për shkronja me të trasha"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Ngjyrë _përzgjedhje teksti:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Aktivizojeni këtë mundësi që të caktoni për përzgjedhjen ngjyra vetjake teksti dhe sfondi. Në qoftë e çaktivizuar, do të rikthehen ngjyrat për sfond dhe tekst."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë të përparme përzgjedhje teksti"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë të pasme përzgjedhje teksti"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Ngjyrë k_ursori:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Aktivizojeni këtë mundësi që të caktoni për kursorin ngjyra vetjake teksti dhe sfondi. Në qoftë e çaktivizuar, do të rikthehen ngjyrat për sfond dhe tekst."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë të pasme kursori"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Zgjidhni ngjyrë të përparme kursori"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Ngjyra Vetjake"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Black"
 msgstr "E zezë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Gri e Errët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Red"
 msgstr "E kuqe"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Light Red"
 msgstr "E kuqe e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Green"
 msgstr "E gjelbër"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Light Green"
 msgstr "E gjelbër e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Kafe /E verdhë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Yellow"
 msgstr "E verdhë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Blue"
 msgstr "E kaltër"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Light Blue"
 msgstr "E kaltër e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Magenta"
 msgstr "E purpur"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "E purpur e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Cyan"
 msgstr "Gurkali"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Gurkali e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Gri e Çelët"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
 msgid "White"
 msgstr "E bardhë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
 msgid "Show bold text in b_right colors"
 msgstr "Tekstin me të trasha shfaqe me ngjyra të n_dritshme"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid ""
 "Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
 "text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
 "remain intact."
 msgstr "Aktivizojeni këtë mundësi për të lejuar sekuenca paraprirëse, të tilla si '\\e[1;35m', të kalojnë në shfaqje me tekst me ngjyra të ndritshme, përveçse të trasha. Në qoftë e çaktivizuar, ngjyra e tekstit do të mbetet e paprekur."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Palette"
 msgstr "Paletë"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "Presets"
 msgstr "Paracaktime"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Ngjyra"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1611,124 +1616,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Këto mundësi mund të shkaktojnë sjellje të pasaktë\ntë ndonjë aplikacioni. Gjenden këtu vetëm për t’ju lejuar\nnjë rrugëzgjidhje rreth disa aplikacionesh dhe sistemesh\noperativë që presin tjetër sjellje nga terminali."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "Tasti _Backspace prodhon:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Tasti _Delete prodhon:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "_Riktheji mundësitë e përputhshmërisë te parazgjedhjet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
-msgstr ""
+msgstr "Shenja me gjer_ësi të paqartë:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Përputhshmëri"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "_Përputhshmëri"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Shenjat vijuese shihii\nsi pjesë të një fjale,\ngjatë dyklikimesh:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "_Riktheji mundësitë e dyklikimit te parazgjedhjet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dyklikim"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "_Kodim parazgjedhje për shkronjat:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodim"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Çaktivizo tërë tastet e hyrjes në me_nu (si p.sh. Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Çaktivizo tastin shkurtore për menu (si parazgjedhje, F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Çaktivizo tastin shkurtore për dritare _ndihme (si parazgjedhje, F11)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Shkurtore"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Përdor klikim me _butonin e mesit të miut për mbyllje skedash"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Përdor klikim me butonin e mesit të miut për hapje _URL-sh"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Në qoftë e çaktivizuar, URL-të mund të hapen përmes Ctrl + klikim me të majtin e miut."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "_Vetëfshih shigjetën e miut"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "_Mbështill lëndë terminali gjatë ripërmasimesh"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Kopjoje vetvetiu përzgjedhjen në të papastër"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Hap skedë të re në të _djathtë të skedës aktive"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Në qoftë e çaktivizuar, skeda e re do të hapet në pozicion e skajshëm djathtas."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "Zile e _dëgjueshme"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "E lejon terminalin të luajë një tingull për të sinjalizuar ndonjë akt në të."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "Zile _pamore"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "E lejon terminalin të përdorë aftësinë e WM-së për cytje urgjente për të sinjalizuar ndonjë akt në të."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Misc"
 msgstr "Të ndryshme"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Të _mëtejshme"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list