[Xfce4-commits] [apps/mousepad] 01/01: I18n: Update translation sq (98%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jun 5 18:31:17 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/mousepad.

commit b2b0639a09ff7cf6f6a88154fd730e9779a80af6
Author: Besnik <besnik at programeshqip.org>
Date:  Tue Jun 5 18:31:14 2018 +0200

  I18n: Update translation sq (98%).
  
  302 translated messages, 6 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 465 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 239 insertions(+), 226 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 35354b3..3d6ccd1 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -3,12 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2018
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-15 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-28 09:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-05 06:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-05 11:13+0000\n"
 "Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,122 +54,122 @@ msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së. Tërë të drejtat të rezervuara."
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:40
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:41
 msgid "Mousepad is a fast text editor for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Mousepad është një përpunues i shpejtë tekstesh për Mjedisin Desktop Xfce."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:45
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:46
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 
 #. display an error message to the user
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:100
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:101
 msgid "Failed to open the documentation browser"
 msgstr "Dështoi në hapjen e shfletuesit të dokumentimit"
 
 #. build dialog
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:115
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:116
 msgid "Select Tab Size"
 msgstr "Përzgjidhni Madhësi Tabulacionesh"
 
 #. build the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:196
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:197
 msgid "Go To"
 msgstr "Shko Te"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:218
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:219
 msgid "_Line number:"
 msgstr "Numër _rreshti:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:237
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:238
 msgid "C_olumn number:"
 msgstr "Numër _shtylle:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:295
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:296
 msgid "Remove all entries from the documents history?"
 msgstr "Të hiqen krejt zërat nga historiku i dokumenteve?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:300
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:301
 msgid "Clear Documents History"
 msgstr "Pastro Historik Dokumentesh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:303
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:304
 msgid ""
 "Clearing the documents history will permanently remove all currently listed "
 "entries."
 msgstr "Pastrimi i historikut të dokumenteve do të heqë përgjithmonë krejt zërat e tanishëm të listë."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:334
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:335
 msgid "Do you want to save the changes before closing?"
 msgstr "Doni të ruhen ndryshimet përpara se të mbyllet?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:335
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:336
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Ruaji Ndryshimet"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:336
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:337
 msgid "_Don't Save"
 msgstr "_Mos i Ruaj"
 
 #. secondary text
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:358
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:359
 msgid "If you don't save the document, all the changes will be lost."
 msgstr "Nëse s’e ruani dokumentin, do të humbin krejt ndryshimet."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:380
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:381
 msgid ""
 "The document has been externally modified. Do you want to continue saving?"
 msgstr "Dokumenti është përpunuar nga jashtë. Doni të vazhdohet ruajtja?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:381
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:382
 msgid "Externally Modified"
 msgstr "I Ndryshuar Nga Jashtë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:383
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:384
 msgid "If you save the document, all of the external changes will be lost."
 msgstr "Nëse e ruani dokumentin, do të humbin krejt ndryshimet e jashtme."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:412
 msgid "Do you want to save your changes before reloading?"
 msgstr "Doni të ruhen ndryshimet tuaja përpara se të ringarkohet?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:414
 msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
 msgstr "Nëse e riktheni këtë kartelë, do të humbin krejt ndryshimet e paruajtura."
 
 #. pack button, add signal and tooltip
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:508
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:502
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Mbylle këtë skedë"
 
 #. create an unique untitled document name
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:543
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:532
 msgid "Untitled"
 msgstr "Pa titull"
 
 #. create the header
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:125
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:126
 msgid "The document was not UTF-8 valid"
 msgstr "Dokumenti nuk qe nën UTF-8 të vlefshme"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:126
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:127
 msgid "Please select an encoding below."
 msgstr "Ju lutemi, përzgjidhni një kodim më poshtë."
 
 #. encoding radio buttons
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:138
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:139
 msgid "Default (UTF-8)"
 msgstr "Parazgjedhje (UTF-8)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:144
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:145
 msgid "System"
 msgstr "Sistem"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:151
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:152
 msgid "Other:"
 msgstr "Tjetër:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:171
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:172
 msgid "Checking encodings..."
 msgstr "Po kontrollohen kodimet…"
 
@@ -290,31 +291,31 @@ msgstr "Japoneze"
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreane"
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:557
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:554
 #, c-format
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr ""
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:881
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:878
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
 msgstr "Kartela \"%s\" që provuat të ringarkoni, s’ekziston më"
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:922
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:919
 #, c-format
 msgid "Failed to read the status of \"%s\""
 msgstr "Dështoi leximi i gjendjes së \"%s\""
 
-#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:229
+#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Tekst i Thjeshtë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
+#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:231
 msgid "No filetype"
 msgstr "Pa lloj kartele"
 
 #. setup the window properties
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:433 ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:433 ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "Preferences"
 msgstr "Parapëlqime"
 
@@ -347,7 +348,7 @@ msgid "none"
 msgstr "asnjë"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:8
-#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:192
+#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:193
 msgid "None"
 msgstr "Asnjë"
 
@@ -392,7 +393,7 @@ msgid "Text Beside Icons"
 msgstr "Tekst Në Krah Ikonash"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Shfaq numra rreshtash"
 
@@ -525,702 +526,702 @@ msgid "Window"
 msgstr "Dritare"
 
 #. set a custom tab label
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:119
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:121
 msgid "Document Settings"
 msgstr "Rregullime Dokumenti"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:594
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:596
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Rregullim Faqeje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:604
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:606
 msgid "_Adjust page size and orientation"
 msgstr "_Rregulloni madhësi dhe orientim faqeje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:614
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:616
 msgid "Appearance"
 msgstr "Dukje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:628
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:630
 msgid "Print page _headers"
 msgstr "Shtyp _krye faqesh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:635
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:637
 msgid "Print _line numbers"
 msgstr "Shtyp numra _rreshtash"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:652
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:654
 msgid "Numbering interval:"
 msgstr "Interval numërtimi:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:660
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:662
 msgid ""
 "The interval at which to print line numbers. For example a value of 1 will "
 "print a line number on each line, a value of 2 will print a line number on "
 "every other line, and so on."
 msgstr "Intervali sipas të cilit të shtypen numra rreshtash. Për shembull, një vlerë 1 do të shtypë një numër rreshtash në çdo rresht, një vlerë 2 do të shtypë një numër rreshtash në çdo dy rreshta, e kështu me radhë."
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:672
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:674
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Aktivizo _mbështjellje teksti"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:679
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:681
 msgid "Enable _syntax highlighting"
 msgstr "Aktivizo theksim _sintakse"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:691
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:693
 msgid "Fonts"
 msgstr "Shkronja"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:707
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:715
 msgid "Header:"
 msgstr "Krye:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:717
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:725
 msgid "Body:"
 msgstr "Lëndë:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:727
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:735
 msgid "Line numbers:"
 msgstr "Numra rreshtash:"
 
 #. set dialog properties
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:136
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:137
 msgid "Replace"
 msgstr "Zëvendësoje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:143
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zëvendësoje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:161
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:162
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Kërko për:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:182
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:183
 msgid "Replace _with:"
 msgstr "Zëvendësoje _me:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:202
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:203
 msgid "Search _direction:"
 msgstr "_Kah kërkimi:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:211
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
 msgid "Up"
 msgstr "Sipër"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
 msgid "Down"
 msgstr "Poshtë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:214
 msgid "Both"
 msgstr "Të dyja"
 
 #. case sensitive
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:222
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:223
 msgid "Case sensi_tive"
 msgstr "I ndjeshëm ndaj shkrimit me të madhe a të vogël"
 
 #. match whole word
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:229
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
 msgid "_Match whole word"
 msgstr "_Përputhje me krejt fjalën"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:240
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
 msgid "Replace _all in:"
 msgstr "Zëvendësoji _krejt në:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
 msgid "Selection"
 msgstr "Përzgjedhje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
 msgid "All Documents"
 msgstr "Krejt Dokumentet"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
 #, c-format
 msgid "%d occurence"
 msgid_plural "%d occurences"
 msgstr[0] "%d hasje"
 msgstr[1] "%d hasje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
 msgid "_Replace All"
 msgstr "Zëvendësoji _Krejt"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:198
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
 msgid "Fi_nd:"
 msgstr "_Gjej:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:220
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
 msgid "_Next"
 msgstr "_Pasuesen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:231
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
 msgid "_Previous"
 msgstr "Të _mëparshmen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:242
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
 msgid "Highlight _All"
 msgstr "Theksoje Kr_ejt"
 
 #. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:255 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:266
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
 msgid "Mat_ch Case"
 msgstr "Siç ësh_të shkruar"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:137
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:140
 msgid "Choose a filetype"
 msgstr "Zgjidhni një lloj kartele"
 
 #. language/filetype
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:142 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:252
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:145 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:255
 msgid "Filetype: None"
 msgstr "Lloj kartele: Asnjë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:165
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:168
 msgid "Toggle the overwrite mode"
 msgstr "Aktivizo/çaktivizo mënyrën mbishkrim"
 
 #. overwrite label
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:170
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:173
 msgid "OVR"
 msgstr ""
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:255
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:258
 #, c-format
 msgid "Filetype: %s"
 msgstr "Lloj kartele: %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:275
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:278
 #, c-format
 msgid "Line: %d Column: %d Selection: %d"
 msgstr "Rreshti: %d Shtylla: %d Përzgjedhja: %d"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:277
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:280
 #, c-format
 msgid "Line: %d Column: %d"
 msgstr "Rreshti: %d Shtylla: %d"
 
-#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:193
+#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:194
 msgid "No style scheme"
 msgstr "S’ka skemë stili"
 
 #. show warning to the user
-#: ../mousepad/mousepad-util.c:544
+#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
 #, c-format
 msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
 msgstr "S’arrihet të krijohet drejtori bazë \"%s\". Ruajtja te kartela \"%s\" do të ndërpritet."
 
 #. print error
-#: ../mousepad/mousepad-util.c:590
+#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
 #, c-format
 msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
 msgstr "Dështoi depozitimi i parapëlqimeve te \"%s\": %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:400
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
 msgid "_File"
 msgstr "_Kartelë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
 msgid "_New"
 msgstr "_E re"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Krijoni dokument të ri"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
 msgid "New _Window"
 msgstr "_Dritare e Re"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
 msgid "Create a new document in a new window"
 msgstr "Krijoni një dokument të ri në një dritare të re"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
 msgid "New From Te_mplate"
 msgstr "I ri Prej Gjedheje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Hapni…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
 msgid "Open a file"
 msgstr "Hapni një kartelë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
 msgid "Op_en Recent"
 msgstr "_Hap Të freskët"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
 msgid "No items found"
 msgstr "S’u gjetën objekte"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
 msgid "Clear _History"
 msgstr "Pastro _Historikun"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
 msgid "Clear the recently used files history"
 msgstr "Pastro historikun e kartelave të përdorura së fundi"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
 msgid "Save the current document"
 msgstr "Ruaj dokumentin e tanishëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Ruajeni _Si…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
 msgid "Save current document as another file"
 msgstr "Ruajeni dokumentin e tanishëm si një kartelë tjetër"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "Save A_ll"
 msgstr "Ruaji _Krejt"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "Save all document in this window"
 msgstr "Ruajini krejt dokumentet në këtë dritare"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "Re_vert"
 msgstr "R_iktheje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "Revert to the saved version of the file"
 msgstr "Rikthe versionin e ruajtur të kartelës"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Shtypni…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
 msgid "Print the current document"
 msgstr "Shtypni dokumentin e tanishëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Shkëpute Skedën"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "Kalojeni dokumentin e tanishëm në një dritare të re"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "Close _Tab"
 msgstr "Mbylle _Skedën"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "Close the current document"
 msgstr "Mbylleni dokumentin e tanishëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Mbylle _Dritaren"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "Close this window"
 msgstr "Mbyllni këtë dritare"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Përpuno"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Zhbëje veprimin e fundit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Ribëje veprimin e fundit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Prije përzgjedhjen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopjo përzgjedhjen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Ngjit lëndën e të papastrës"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Paste _Special"
 msgstr "Ngjitje _Speciale"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Paste from _History"
 msgstr "Ngjit prej _Historiku"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Paste from the clipboard history"
 msgstr "Ngjitni lëndë nga historik të papastre"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Paste as _Column"
 msgstr "Ngjite si Sht_yllë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Paste the clipboard text into a column"
 msgstr "Ngjiteni tekstin e të papastrës në një shtyllë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
 msgid "Delete the current selection"
 msgstr "Fshije përzgjedhjen e tanishme"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
 msgid "Select the text in the entire document"
 msgstr "Përzgjidhni tekstin në krejt dokumentin"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Change the selection"
 msgstr "Ndryshoni përzgjedhjen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Change a normal selection into a column selection and vice versa"
 msgstr "Kaloni një përzgjedhje normale si përzgjedhje shtylle dhe anasjelltar"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
 msgid "Conve_rt"
 msgstr "Shndërr_oje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
 msgid "To _Uppercase"
 msgstr "Në Me të _Mëdha"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
 msgid "Change the case of the selection to uppercase"
 msgstr "Ndryshoni shkrimin e përzgjedhjes në shkronja të mëdha"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "To _Lowercase"
 msgstr "Në Me të _Vogla"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "Change the case of the selection to lowercase"
 msgstr "Ndryshoni shkrimin e përzgjedhjes në shkronja të vogla"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "To _Title Case"
 msgstr "Si Shkronjat e Tit_ullit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "Change the case of the selection to title case"
 msgstr "Ndryshoni shkrimin e përzgjedhjes si shkronjat e titullit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "To _Opposite Case"
 msgstr "Në të Kun_dërt Me Shkronjat e Titullit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "Change the case of the selection opposite case"
 msgstr "Ndryshoni shkrimin e përzgjedhjes në të kundërt me shkronjat e titullit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "_Tabs to Spaces"
 msgstr "_Tabulacionet në Hapësira"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "Convert all tabs to spaces in the selection or document"
 msgstr "Te përzgjedhja ose dokumenti shndërroji krejt tabulacionet në hapësira"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid "_Spaces to Tabs"
 msgstr "_Hapësirat në Tabulacione"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid ""
 "Convert all the leading spaces to tabs in the selected line(s) or document"
 msgstr "Te rreshti(at) ose dokumenti i përzgjedhur, shndërroji në tabulacione krejt hapësirat që u paraprijnë fjalëve"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "St_rip Trailing Spaces"
 msgstr "Hiq Hapësira _Gjarpërushe"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "Remove all the trailing spaces from the selected line(s) or document"
 msgstr "Hiq nga rreshti(at) e përzgjedhur ose dokumenti krejt hapësirat _gjarpërushe"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "_Transpose"
 msgstr "_Ndërkëmbeje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "Reverse the order of something"
 msgstr "Përmbysni radhën e diçkaje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
 msgid "_Move Selection"
 msgstr "_Lëviz Përzgjedhjen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Line _Up"
 msgstr "Një Rresht Më S_ipër"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Move the selection one line up"
 msgstr "Kalojeni përzgjedhjen një rresht më sipër"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Line _Down"
 msgstr "Një Rresht Më P_oshtë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Move the selection one line down"
 msgstr "Kalojeni përzgjedhjen një rresht më poshtë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Dup_licate Line / Selection"
 msgstr "_Përsëdyt Rresht/Përzgjedhje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Duplicate the current line or selection"
 msgstr "Përsëdytni rreshtin e tanishëm ose përzgjedhjen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "_Shtoja Madhësinë e Kryeradhës"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "Increase the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Shtoni madhësinë e kryeradhës së përzgjedhjes ose rreshtit të tanishëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "_Zvogëloja Madhësinë e Kryeradhës"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "Decrease the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Zvogëloni madhësinë e kryeradhës së përzgjedhjes ose rreshtit të tanishëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "Show the preferences dialog"
 msgstr "Shfaq dialog parapëlqimesh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "_Search"
 msgstr "_Kërko"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
 msgid "Search for text"
 msgstr "Kërkoni për tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Gjej _Pasuesin"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Kërko më tej për të njëjtin tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Gjej të _Mëparshmin"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Kërko së prapthi për të njëjtin tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Find and Rep_lace..."
 msgstr "Gjeni dhe _Zëvendësoni…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Kërkoni për tekst dhe zëvendësojeni"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "_Go to..."
 msgstr "_Shko te…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "Go to a specific location in the document"
 msgstr "Kaloni te një vend i caktuar te dokumenti"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
 msgid "_View"
 msgstr "_Parje"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Select F_ont..."
 msgstr "Përzgjidhni Shkr_onja…"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Change the editor font"
 msgstr "Ndryshoni shkronjat e përpunuesit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
 msgid "_Color Scheme"
 msgstr "Skemë _Ngjyrash"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
 msgid "_Document"
 msgstr "_Dokument"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
 msgid "Line E_nding"
 msgstr "Fund _Rreshtash"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
 msgid "Tab _Size"
 msgstr "Madhësi Tabula_cionesh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
 msgid "_Filetype"
 msgstr "_Lloj kartele"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Skeda e _Mëparshme"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
 msgid "Select the previous tab"
 msgstr "Përzgjidhni skedën e mëparshme"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Skeda _Pasuese"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "Select the next tab"
 msgstr "Përzgjidhni skedën pasuese"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ndihmë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Lëndë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "Display the Mousepad user manual"
 msgstr "Shfaq doracak përdoruesi për Mousepad-in"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
 msgid "About this application"
 msgstr "Mbi këtë aplikacion"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "Line N_umbers"
 msgstr "N_umra Rreshtash"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
 msgid "_Menubar"
 msgstr "_Shtyllë menush"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
 msgid "Change the visibility of the main menubar"
 msgstr "Ndryshoni dukshmërinë e shtyllës së menusë kryesore"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "Change the visibility of the toolbar"
 msgstr "Ndryshoni dukshmërinë e panelit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Shtyllë _gjendjesh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "Change the visibility of the statusbar"
 msgstr "Ndryshoni dukshmërinë e shtyllës së gjendjeve"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Sa krejt ekrani"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475 ../mousepad/mousepad-window.c:4950
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476 ../mousepad/mousepad-window.c:5018
 msgid "Make the window fullscreen"
 msgstr "Hape dritaren sa krejt ekrani"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "_Auto Indent"
 msgstr "Kryeradhë e Automatizuar"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "Auto indent a new line"
 msgstr "Kaloje vetvetiu në kryeradhë një rresht të ri"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
 msgid "Insert _Spaces"
 msgstr "Fut _Hapësira"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
 msgid "Insert spaces when the tab button is pressed"
 msgstr "Fut hapësira kur shtypet tasti Tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
 msgid "_Word Wrap"
 msgstr "_Mbështjellje Fjalësh"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
 msgid "Toggle breaking lines in between words"
 msgstr ""
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "Write Unicode _BOM"
 msgstr "Shkruaj _BOM Unikodi"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "Store the byte-order mark in the file"
 msgstr "Depozito BOM (byte-order mark) te kartela"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "Unix (_LF)"
 msgstr "Unix (_LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "Set the line ending of the document to Unix (LF)"
 msgstr "Caktoni si fund rreshtash për dokumentin atë Unix (LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Mac (_CR)"
 msgstr "Mac (_CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Set the line ending of the document to Mac (CR)"
 msgstr "Caktoni si fund rreshtash për dokumentin atë Mac (CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "DOS / Windows (C_R LF)"
 msgstr "DOS / Windows (C_R LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
 msgstr "Caktoni si fund rreshtash për dokumentin atë DOS / Windows (CR LF)"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:882
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:860
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Kujdes, po përdorni llogarinë rrënjë, mund të dëmtoni sistemin tuaj."
 
 #. show the warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1534
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1516
 msgid "Failed to open the document"
 msgstr "S’u arrit të hapej dokumenti"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1731
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1713
 msgid "Read Only"
 msgstr "Vetëm i Lexueshëm"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2319
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2382
 #, c-format
 msgid ""
 "No template files found in\n"
@@ -1228,62 +1229,62 @@ msgid ""
 msgstr "S’u gjetën kartela gjedhe te\n'%s'"
 
 #. create other action
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2498
 msgid "Set custom tab size"
 msgstr "Caktoni madhësi vetjake tabulacionesh"
 
 #. create suitable label for the other menu
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2546
 #, c-format
 msgid "Ot_her (%d)..."
 msgstr "_Tjetër (%d)…"
 
 #. set action label
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2495
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2557
 msgid "Ot_her..."
 msgstr "_Tjetër…"
 
 #. build description
 #. get the offset length: 'Encoding: '
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2806 ../mousepad/mousepad-window.c:3037
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2873 ../mousepad/mousepad-window.c:3100
 msgid "Charset"
 msgstr "Shkronja"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2940
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3005
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Hap '%s'"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3087
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3150
 msgid "Failed to clear the recent history"
 msgstr "S’u arrit të hapej historiku së fundi"
 
 #. create an item to inform the user
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3511
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3580
 msgid "No clipboard data"
 msgstr "S’ka të dhëna në të papastër"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3650
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3719
 msgid "Templates should be UTF-8 valid"
 msgstr "Gjedhet duhet të jenë nën UTF-8"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3658
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3727
 msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
 msgstr "Dështoi leximi i gjedhes, elementi i menusë është hequr"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3663
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3732
 msgid "Loading the template failed"
 msgstr "Ngarkimi i gjedhes dështoi"
 
 #. create new file chooser dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3688
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3757
 msgid "Open File"
 msgstr "Hapni Kartelë"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3801
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3870
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
@@ -1291,35 +1292,35 @@ msgid ""
 msgstr "S’u arrit të hapej \"%s\" për lexim. Do të hiqet nga historiku i dokumentit"
 
 #. show the warning and cleanup
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3805
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3874
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Dështoi hapja e kartelës"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3911 ../mousepad/mousepad-window.c:4034
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3980 ../mousepad/mousepad-window.c:4103
 msgid "Failed to save the document"
 msgstr "Dështoi ruajtja e dokumentit"
 
 #. create the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3935
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4004
 msgid "Save As"
 msgstr "Ruaje Si"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4126
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4195
 msgid "Failed to reload the document"
 msgstr "Dështoi ringarkimi i dokumentit"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4153
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4222
 msgid "Failed to print the document"
 msgstr "Dështoi shtypja e dokumentit"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4777
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4846
 msgid "Choose Mousepad Font"
 msgstr "Zgjidhni Shkronja MousePad-i"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4943
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:5011
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Dil nga Sa tërë ekrani"
 
@@ -1330,3 +1331,15 @@ msgstr "Përpunues Tekstesh i Thjeshtë"
 #: ../mousepad.desktop.in.in.h:3
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Përpunues Tekstesh"
+
+#. SECURITY:
+#. - A normal active user can run mousepad without elevated rights. They
+#. may wish to modify a file they normally do not have read/write access
+#. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
+#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:6
+msgid "Run Mousepad as root"
+msgstr ""
+
+#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:7
+msgid "Authentication is required to run Mousepad as root."
+msgstr "Që të përdoret Mousepad-i si rrënjë, lypset mirëfilltësim."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list