[Xfce4-commits] [xfce/thunar] 02/02: I18n: Update translation sq (99%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 24 18:30:29 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/thunar.

commit ee6a651be0edf293ccfb60a25852ebfcbffd0aac
Author: Besnik <besnik at programeshqip.org>
Date:  Tue Jul 24 18:30:26 2018 +0200

  I18n: Update translation sq (99%).
  
  747 translated messages, 1 untranslated message.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 408 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 215 insertions(+), 193 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 7ad88ba..d8f4b6e 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-02 11:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-19 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-24 11:15+0000\n"
 "Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -132,12 +132,12 @@ msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-application.c:739
+#: ../thunar/thunar-application.c:741
 msgid "Failed to launch operation"
 msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
-#: ../thunar/thunar-application.c:1442 ../thunar/thunar-application.c:1574
+#: ../thunar/thunar-application.c:1444 ../thunar/thunar-application.c:1576
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
@@ -146,72 +146,72 @@ msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1578
+#: ../thunar/thunar-application.c:1580
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
 msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\": %s"
 
 #. display an error message
-#: ../thunar/thunar-application.c:1633
+#: ../thunar/thunar-application.c:1635
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2854 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Dështoi në riemërtimin e \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1735
+#: ../thunar/thunar-application.c:1737
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2378 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
 msgid "New Folder"
 msgstr "Dosje e Re"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1736
+#: ../thunar/thunar-application.c:1738
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2380 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Krijo Dosje të Re"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1740
+#: ../thunar/thunar-application.c:1742
 msgid "New File"
 msgstr "Kartelë e Re"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1741
+#: ../thunar/thunar-application.c:1743
 msgid "Create New File"
 msgstr "Krijo Kartelë të Re"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2425
+#: ../thunar/thunar-application.c:1800 ../thunar/thunar-standard-view.c:2426
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Krijoni Dokument prej gjedheje \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1862
+#: ../thunar/thunar-application.c:1864
 msgid "Copying files..."
 msgstr "Po kopjohen kartela…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1898
+#: ../thunar/thunar-application.c:1900
 #, c-format
 msgid "Copying files to \"%s\"..."
 msgstr "Po kopjohen kartela te \"%s\"…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1944
+#: ../thunar/thunar-application.c:1946
 #, c-format
 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
 msgstr "Po krijohen lidhje simbolike në \"%s\"…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1997
+#: ../thunar/thunar-application.c:1999
 #, c-format
 msgid "Moving files into \"%s\"..."
 msgstr "Po shpihen kartela te \"%s\"…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2079
+#: ../thunar/thunar-application.c:2081
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to\n"
 "permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Jeni i sigurt se doni të fshihet \n\"%s\" përgjithmonë?"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2084
+#: ../thunar/thunar-application.c:2086
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to permanently\n"
@@ -226,11 +226,11 @@ msgstr[1] "Jeni i sigurt se doni të fshihen \npërgjithmonë %u kartelat e për
 #. append the cancel item
 #. add the Cancel/Close buttons
 #. configure the dialog properties
-#: ../thunar/thunar-application.c:2099 ../thunar/thunar-application.c:2278
+#: ../thunar/thunar-application.c:2101 ../thunar/thunar-application.c:2280
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:800
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554 ../thunar/thunar-dialogs.c:802
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
@@ -239,7 +239,7 @@ msgstr[1] "Jeni i sigurt se doni të fshihen \npërgjithmonë %u kartelat e për
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1053
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2684
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:198
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:217
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:272
@@ -250,66 +250,66 @@ msgstr[1] "Jeni i sigurt se doni të fshihen \npërgjithmonë %u kartelat e për
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuloje"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2100 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
+#: ../thunar/thunar-application.c:2102 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Fshije"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2104
+#: ../thunar/thunar-application.c:2106
 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
 msgstr "Nëse fshini një kartelë, humbet përgjithmonë."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2114
+#: ../thunar/thunar-application.c:2116
 msgid "Deleting files..."
 msgstr "Po fshihen kartela…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2149
+#: ../thunar/thunar-application.c:2151
 msgid "Moving files into the trash..."
 msgstr "Po shpihen kartela te hedhurinat…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2195
+#: ../thunar/thunar-application.c:2197
 msgid "Creating files..."
 msgstr "Po krijohen kartela…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2234
+#: ../thunar/thunar-application.c:2236
 msgid "Creating directories..."
 msgstr "Po krijohen drejtori…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2273
+#: ../thunar/thunar-application.c:2275
 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
 msgstr "Të hiqen tërë kartelat dhe dosjet prej Hedhurinave?"
 
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
-#: ../thunar/thunar-application.c:2279 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
+#: ../thunar/thunar-application.c:2281 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
 #: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Zbraz Hedhurina"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2283
+#: ../thunar/thunar-application.c:2285
 msgid ""
 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
 msgstr "Nëse zgjidhni zbrazjen e Hedhurinave, tërë objektet në të do të humbasin përgjithmonë. Ju lutemi, kini parasysh që mundeni t’i fshini edhe një nga një."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2300
+#: ../thunar/thunar-application.c:2302
 msgid "Emptying the Trash..."
 msgstr "Po zbrazen Hedhurinat…"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2346
+#: ../thunar/thunar-application.c:2348
 #, c-format
 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
 msgstr "Dështoi në përcaktimin e shtegut origjinal për \"%s\""
 
 #. display an error dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:2363
+#: ../thunar/thunar-application.c:2365
 #, c-format
 msgid "Could not restore \"%s\""
 msgstr "S’u rikthye dot \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2371
+#: ../thunar/thunar-application.c:2373
 msgid "Restoring files..."
 msgstr "Po rikthehen kartelat…"
 
@@ -496,8 +496,8 @@ msgstr "Në të papastër s’ka gjë për t’u ngjitur"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:745
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:747
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:247
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
@@ -511,7 +511,7 @@ msgstr "Formësoni Shtyllat e Pamjes Listë e Hollësishme"
 
 #. add the "Help" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:230
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:248
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ndihmë"
@@ -573,9 +573,9 @@ msgstr "_Zgjero shtyllat vetvetiu aq sa duhet"
 #. the file_time is invalid
 #. reset page title
 #. tell the user that we're unable to determine the file info
-#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:709
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:745
-#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:233 ../thunar/thunar-util.c:454
+#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
+#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:233 ../thunar/thunar-util.c:471
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:293
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:294
@@ -692,94 +692,94 @@ msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Kopjoje _Sido Qoftë"
 
 #. setup the confirmation dialog
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:548
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Ripohoni zëvendësimin e kartelave"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Anashkaloji Krejt"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Anashkaloje"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:557
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Zëvendësoji _Krejt"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:558
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zëvendësoje"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:584
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:586
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një lidhje simbolike \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një dosje \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një kartelë \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:607
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet lidhja"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet dosja ekzistuese"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:613
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet kartela ekzistuese"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Madhësi:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Ndryshuar më:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|me lidhjen vijuese?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|me dosjen vijuese?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|me kartelën vijuese?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:780
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:782
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Kartela desktop \"%s\" gjendet në një vend të pasigurt dhe s’është e shënuar si e ekzekutueshme. Nëse s’i zini besë këtij programi, klikoni Anuloje."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:797
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Nise Sido Qoftë"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:801
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Vëri Shenjë Si i _Ekzekutueshëm"
 
@@ -814,55 +814,55 @@ msgstr "Vetëm prapashtesë"
 msgid "Name and Suffix"
 msgstr "Emër dhe Prapashtesë"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
 msgid "Date Accessed"
 msgstr "Datë Hyrjeje"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Datë Ndryshimi"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Lloj MIME"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:101 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:171
 msgid "Name"
 msgstr "Emër"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
 msgid "Owner"
 msgstr "Pronar"
 
 #. Permissions chooser
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:574
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:103 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:574
 msgid "Permissions"
 msgstr "Leje"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:104
 msgid "Size"
 msgstr "Madhësi"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:105
 msgid "Size in Bytes"
 msgstr "Madhësi në Bajte"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:106
 msgid "Type"
 msgstr "Lloj"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:107
 msgid "File"
 msgstr "Kartelë"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:103
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:108
 msgid "File Name"
 msgstr "Emër Kartele"
 
@@ -1021,9 +1021,9 @@ msgid "%s (copy %u)"
 msgstr "%s (kopjo %u)"
 
 #. I18N: name for first link to basename
-#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:767
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:1608 ../thunar/thunar-list-model.c:1619
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
+#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:792
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:1633 ../thunar/thunar-list-model.c:1644
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:999
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "lidhje te %s"
@@ -1203,8 +1203,8 @@ msgstr[1] "Hap kartelat e përzgjedhura me zbatimet parazgjedhje"
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Hape Me \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1739
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1976 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1744
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1981 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Dështoi në montimin e \"%s\""
@@ -1228,7 +1228,7 @@ msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
 msgstr[0] "Dërgo kartelën e përzgjedhur te \"%s\""
 msgstr[1] "Dërgo kartelat e përzgjedhura te \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2328
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2398
 #, c-format
 msgid "%d item: %s, Free space: %s"
 msgid_plural "%d items: %s, Free space: %s"
@@ -1236,49 +1236,49 @@ msgstr[0] "%d objekt (%s), Hapësirë e lirë: %s"
 msgstr[1] "%d objekte (%s), Hapësirë e lirë: %s"
 
 #. just the standard text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2335
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2405
 #, c-format
 msgid "%d item, Free space: %s"
 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
 msgstr[0] "%d objekt, Hapësirë e lirë: %s"
 msgstr[1] "%d objekte, Hapësirë e lirë: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2344
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2414
 #, c-format
 msgid "%d item"
 msgid_plural "%d items"
 msgstr[0] "%d objekt"
 msgstr[1] "%d objekte"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2360
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2430
 #, c-format
 msgid "\"%s\": broken link"
 msgstr "\"%s\": lidhje e dëmtuar"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2365
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2435
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s link to %s"
 msgstr "\"%s\": %s lidhje te %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2371
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2441
 #, c-format
 msgid "\"%s\": shortcut"
 msgstr "\"%s\": shkurtore"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2375
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2445
 #, c-format
 msgid "\"%s\": mountable"
 msgstr "\"%s\": e montueshme"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
 #. content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2382
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s %s"
 msgstr "\"%s\": %s %s"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2391
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2461
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\": %s"
@@ -1288,18 +1288,18 @@ msgstr "\"%s\": %s"
 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
 #. trash), otherwise the
 #. * properties dialog width will be messed up.
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2401 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:393
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2471 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:393
 msgid "Original Path:"
 msgstr "Shteg Origjinal:"
 
 #. append the image dimensions to the statusbar text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2424
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2494
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:153
 msgid "Image Size:"
 msgstr "Madhësi Pamjeje:"
 
 #. item count if there are also folders in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2463
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2533
 #, c-format
 msgid "%d other item selected: %s"
 msgid_plural "%d other items selected: %s"
@@ -1307,14 +1307,14 @@ msgstr[0] "%d objekt tjetër i përzgjedhur (%s)"
 msgstr[1] "%d objekte të tjerë të përzgjedhur (%s)"
 
 #. only non-folders are selected
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2470
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2540
 #, c-format
 msgid "%d item selected: %s"
 msgid_plural "%d items selected: %s"
 msgstr[0] "%d objekt i përzgjedhur (%s)"
 msgstr[1] "%d objekte të përzgjedhur (%s)"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2484
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2554
 #, c-format
 msgid "%d folder selected"
 msgid_plural "%d folders selected"
@@ -1325,7 +1325,7 @@ msgstr[1] "%d dosje të përzgjedhura"
 #. * needs to change ", " to something else. The comma
 #. * is between the message about the number of folders
 #. * and the number of items in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2503
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2573
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
@@ -1573,198 +1573,220 @@ msgid ""
 "folder afterwards."
 msgstr "Lejet mbi dosjes do të rivendosen sipas një gjendjeje më të qëndrueshme. Më pas, vetëm përdoruesve të lejuar të lexojnë lëndën e kësaj dosjeje do t’u lejohet hyrje në këtë dosje."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:243
 msgid "File Manager Preferences"
 msgstr "Parapëlqime Përgjegjësi Kartelash"
 
 #. Display
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
 msgid "Display"
 msgstr "Shfaqje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
 msgid "Default View"
 msgstr "Pamje Parazgjedhje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:282
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Shihni dosje të _reja duke përdorur:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
 msgid "Icon View"
 msgstr "Pamje Ikonë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
 msgid "Detailed List View"
 msgstr "Pamje Listë e Hollësishme"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:290
 msgid "Compact List View"
 msgstr "Pamje Listë e Ngjeshur"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:291
 msgid "Last Active View"
 msgstr "Pamje Aktivë Së Fundi"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:282
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:300
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Shfaqni miniatura:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
 msgid "Never"
 msgstr "Kurrë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Vetëm Kartelat Vendore"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:290
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
 msgid "Always"
 msgstr "Përherë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
 msgid "Draw frames around thumbnails"
 msgstr "Vizato korniza përreth miniaturash"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
 msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
 msgstr "Përzgjidheni këtë mundësi që të vizatohen korniza të zeza përreth miniaturave."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Rendit _dosjet përpara kartelave"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:326
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Përzgjidhni këtë mundësi për të radhitur dosjet përpara kartelave, gjatë renditjes së një dosjeje."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:331
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Shfaqe madhësinë e kartelave në format dyor"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:315
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Përzgjidheni këtë mundësi që të shfaqet madhësia e kartelës në formatin dyor, në vend se dhjetor."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Tekst në krah ikonash"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:338
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:356
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Përzgjidheni këtë mundësi për të vendosur përshkrime ikonash për objekte në krah të ikonave, në vend të vendosjes nën to."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
 msgid "Date"
 msgstr "Datë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:360
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
+#. TRANSLATORS: custom date format
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
+msgid "Custom"
+msgstr "Vetjak"
+
+#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
+#. 'strftime' and of course '\n'
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
+msgid ""
+"Custom date format to apply.\n"
+"\n"
+"The most common specifiers are:\n"
+"%d day of month\n"
+"%m month\n"
+"%Y year including century\n"
+"%H hour\n"
+"%M minute\n"
+"%S second\n"
+"\n"
+"For a complete list, check the man pages of 'strftime'"
+msgstr "Format vetjak datash për t’u zbatuar.\n\nParametrat më të rëndomtë janë:\n%d ditë e muajit\n%m muaj\n%Y vit, përfshi shekullin\n%H orë\n%M minuta\n%S sekonda\n\nPër një listë të plotë, shihni faqet man për 'strftime'"
+
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:382
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Menu Anësore"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:429
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Kuadrat Shkurtoresh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Madhësi _Ikone:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:409
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid "Very Small"
 msgstr "Shumë e Vogël"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:491
 msgid "Smaller"
 msgstr "Më e vogël"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:411
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:492
 msgid "Small"
 msgstr "E vogël"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:456
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:493
 msgid "Normal"
 msgstr "Normale"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:413
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:494
 msgid "Large"
 msgstr "E madhe"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
 msgid "Larger"
 msgstr "Më e madh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:496
 msgid "Very Large"
 msgstr "Shumë e Madhe"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Shfaq _Emblema Ikonash"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:426
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Përzgjidheni këtë mundësi që të shfaqen emblema ikonash te kuadrati i shkurtoreve për krejt dosjet për të cilat emblemat mund të përcaktohen në dialogun e vetive të dosjeve."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Kuadrati i Pemës"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "_Madhësi Ikone:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Shfaq E_mblema Ikonash"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Përzgjidheni këtë mundësi që të shfaqni emblema ikonash në kuadratin e pemës për krejt dosjet për të cilat emblemat janë përcaktuar në dialogun e vetive të dosjeve."
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:480
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
 msgid "Behavior"
 msgstr "Sjellje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
 msgid "Navigation"
 msgstr "Lëvizje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:539
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Klikim _njësh për aktivizim elementësh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:555
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Caktoni _vonesën pas së cilës një objekt bëhet\ni përzgjedhur, kur treguesi i miut ndalet mbi të:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:568
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1773,72 +1795,72 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Kur është aktiv njëklikimi, ndalimi i treguesit të miut sipër një objekti do ta përzgjedhë atë vetvetiu pas një vonese të zgjedhur. Mund ta çaktivizoni këtë sjellje duke e lëvizur rrëshqitësin në skajin e djathtë. Kjo sjellje mund të jetë e dobishme kur përmes njëklikimit aktivizohen objekte, dhe doni vetëm të përzgjidhni një objekt pa e aktivizuar atë."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
 msgid "Disabled"
 msgstr "E çaktivizuar"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
 msgid "Medium"
 msgstr "E mesme"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:561
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:598
 msgid "Long"
 msgstr "E gjatë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:604
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "_Dyklikoni për aktivizim elementësh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:615
 msgid "Middle Click"
 msgstr "Klikim Me të Mesit"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
 msgid "Open folder in new _window"
 msgstr "Hape dosjen në _dritare të re"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
 msgid "Open folder in new _tab"
 msgstr "Hape dosjen në _skedë të re"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
 msgid "Advanced"
 msgstr "Të mëtejshme"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:649
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Leje Dosjeje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:661
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "Kur ndryshohen lejet mbi një dosje, mund të\nzbatoni ndryshimet edhe te lënda e dosjes.\nPërzgjidhni më poshtë sjelljen parazgjedhje:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:670
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Pyet çdo herë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:671
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Zbatoje Vetëm te Dosje"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Zbatoje te Dosje dhe te Lëndë"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:683
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Administrim Vëllimesh"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:699
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Aktivizo Administrim _Vëllimesh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:709
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
 "devices and media."
@@ -1846,7 +1868,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Formësoni</a> administrimin e disqeve, pajis
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:740
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Dështoi shfaqja e rregullimeve për administrim vëllimesh"
 
@@ -1933,25 +1955,25 @@ msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Dështoi ndryshimi i ikonës së \"%s\""
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:944
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:946
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s - Veti"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:995
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
 msgid "broken link"
 msgstr "lidhje e dëmtuar"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1006
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1008
 msgid "unknown"
 msgstr "e panjohur"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1173
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1175
 msgid "Properties"
 msgstr "Veti"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1273
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1275
 msgid "mixed"
 msgstr "të përziera"
 
@@ -2190,12 +2212,12 @@ msgstr "Shtegu \"%s\" s’i referohet një drejtorie"
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Dështoi në shtim shkurtoreje"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1903 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1908 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Dështoi në nxjerrjen e \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2045 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2050 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Dështoi në çmontimin e \"%s\""
@@ -2295,7 +2317,7 @@ msgstr "Përzgjidhni krejt dhe vetëm objektet që nuk janë të përzgjedhur ta
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "_Përsëdyte"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4569
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4570
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Kri_jo Lidhje"
@@ -2315,95 +2337,95 @@ msgstr "_Riktheje"
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Krijo _Dokument"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1687
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1688
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Po ngarkohet lëndë dosjeje…"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280 ../thunar/thunar-window.c:2877
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2281 ../thunar/thunar-window.c:2877
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Dështoi hapja e dosjes shtëpi"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2332
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Kartelë e Re e Zbrazët"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2334
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Kartelë e Re e Zbrazët…"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2680
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2681
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Përzgjidhni sipas Rregullsie"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2686
 msgid "_Select"
 msgstr "_Përzgjidhni"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2694
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2695
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Rregullsi:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3285
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3286
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Emër i pavlefshëm kartele dhënë nga sajt XDS drag"
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3475
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3476
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Dështoi në krijimin e një lidhjeje për URL-në \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3925 ../thunar/thunar-window.c:2972
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3926 ../thunar/thunar-window.c:2972
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Dështoi në hapjen e drejtorisë \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4519
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Përgatite kartelën e përzgjedhur të lëvizet me urdhrin Ngjit"
 msgstr[1] "Përgatiti kartelat e përzgjedhura të lëvizen me urdhrin Ngjit"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4527
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Përgatite kartelën e përzgjedhur të kopjohet me urdhrin Ngjit"
 msgstr[1] "Përgatiti kartelat e përzgjedhura të kopjohet me urdhrin Ngjit"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4541
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] "Shpjere kartelën e përzgjedhur te Hedhurinat"
 msgstr[1] "Shpjeri kartelat e përzgjedhura te Hedhurinat"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4548
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4549
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] "Fshije përgjithmonë kartelën e përzgjedhur"
 msgstr[1] "Fshiji përgjithmonë kartelat e përzgjedhura"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4562
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4563
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Përsëdyte kartelën e përzgjedhur"
 msgstr[1] "Dyfisho çdo kartelë të përzgjedhur"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4571
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4572
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Krijo një lidhje simbolike për kartelën e përzgjedhur"
 msgstr[1] "Krijo një lidhje simbolike për çdo kartelë të përzgjedhur"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4579
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4580
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Riemërto kartelën e përzgjedhur"
 msgstr[1] "Riemërto kartelat e përzgjedhura"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4587
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4588
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Rikthe kartelën e përzgjedhur"
@@ -2517,35 +2539,35 @@ msgid "Unknown user \"%s\""
 msgstr "Përdorues i panjohur \"%s\""
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:403
+#: ../thunar/thunar-util.c:405
 msgid "Today"
 msgstr "Sot"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:408
+#: ../thunar/thunar-util.c:410
 #, c-format
 msgid "Today at %X"
 msgstr "Sot më %X"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:416
+#: ../thunar/thunar-util.c:418
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Dje"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:421
+#: ../thunar/thunar-util.c:423
 #, c-format
 msgid "Yesterday at %X"
 msgstr "Dje më %X"
 
 #. Days from last week
-#: ../thunar/thunar-util.c:429
+#: ../thunar/thunar-util.c:431
 #, c-format
 msgid "%A at %X"
 msgstr "%A më %X"
 
 #. Any other date
-#: ../thunar/thunar-util.c:434
+#: ../thunar/thunar-util.c:436
 #, c-format
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x më %X"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list